Προσφυγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2008 - Locchi κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-78/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Carlo Locchi (Besozzo, Ιταλία) (Εκπρόσωπος: F. Parrat, avocat)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο της υποθέσεως και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί αποκλεισμού του προσφεύγοντος από τον κατάλογο των υπαλλήλων που προεπιλέχθηκαν για τη διαδικασία πιστοποίησης 2007, καθώς και ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής C(2007)5694 της 20ής Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τις γενικές εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 45β του ΚΥΚ.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση περί μη συμπερίληψης του προσφεύγοντος στον οριστικό κατάλογο των υποψηφίων που προεπιλέχθηκαν για τη διαδικασία πιστοποίησης 2007 και κατά συνέπεια και την απόφαση περί μη συμπερίληψης του προσφεύγοντος στον κατάλογο των προεπιλεχθέντων υποψηφίων με την καλύτερη βαθμολογία καθώς και στον κατάλογο των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στη διαδικασία πιστοποίησης·

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής C(2007)5694 της 20ής Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τις γενικές εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 45β του ΚΥΚ·

εφόσον είναι απαραίτητο, να ακυρώσει την απόφαση απορρίψεως της ενστάσεως·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________