Определение на Съда на публичната служба от 23 септември 2008 г. - Adolf и др./Комисия

(Дело F-128/05)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 60, 11. 03. 20006, стр. 56.