Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 23 september 2008 - Adolf e.a. / Commissie

(Zaak F-128/05)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 60 van 11.3.2006, blz. 56.