Personalerettens dom (Første Afdeling) af 23. april 2008 - Bain m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-112/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - vederlag - justeringskoefficient - overførsel af en del af vederlaget uden for tjenestelandet - pension - udeblivelsessøgsmål - tidsmæssig anvendelse af Rettens procesreglement - lønseddel - formalitetsindsigelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Neil Bain, (Bruxelles, Belgien), Obhijit Chatterjee, (Bruxelles, Belgien), Richard Fordham, (Bergen, Nederlandene), Roger Hurst, (Bergen, Nederlandene), (ved avocat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Joris og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af sagsøgernes lønsedler for februar, marts og april 2005, og af alle efterfølgende lønsedler, idet der heri anvendes ulovlige bestemmelser i forordning nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd om overførsel af en del af vederlaget til tjenestemandens oprindelsesland (tidligere T-419/05).

Konklusion

Søgsmålet afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 48 af 25.2.2006, s. 36 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-419/05 og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005)