Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 23 april 2008

Bain e.a. / Commissie

(Zaak F-112/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bezoldiging - Aanpassingscoëfficiënten - Overmaking van deel van inkomsten naar land buiten land van standplaats - Pensioenen - Verstekprocedure - Toepassing in tijd van reglement voor procesvoering van Gerecht - Salarisafrekening - Exceptie van onwettigheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Neil Bain, (Brussel, België), Obhijit Chatterjee, (Brussel, België), Richard Fordham, (Bergen, Nederland), Roger Hurst, (Bergen, Nederland) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van verzoekers' salarisafrekeningen over de maanden februari, maart en april 2005, alsmede van alle volgende salarisafrekeningen, voor zover zij toepassing geven aan de beweerdelijk onwettige bepalingen van verordening nr. 723/2004 tot wijziging van het ambtenarenstatuut, betreffende de overmaking van een deel van de bezoldiging naar het land van herkomst van de ambtenaar (voorheen T-419/05)

Dictum van het arrest

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 48 van 25.2.2006 blz. 36 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-419/05 en bij beschikking van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).