Civildienesta tiesas (plēnums) 2008. gada 24. jūnija spriedums - Cerafogli un Paolo Poloni/ECB

(lieta F-116/05)1

Civildienests - ECB darbinieki - Atalgojums - Ikgadējā atalgojuma pielāgojuma aprēķināšanas metode - Kopienu tiesas sprieduma izpilde - Apstiprinošs akts - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Maria Concetta Cerafogli un Paolo Poloni, Frankfurte pie Mainas (Vācija) (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji - F. Malfrère un K. Sugar, pārstāvji, kam palīdz H.-G. Kamann, avocat)

Priekšmets

Pirmkārt, prasītāju algas aprēķinu par 2001. gada jūliju, ko sagatavojusi Eiropas Centrālā banka 2005. gada maijā, lai izpildītu Pirmās instances tiesas 2003. gada 20. novembra spriedumu lietā T-63/02 Cerafogli un Poloni/ECB, atcelšana un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 48, 25.02.2005. (lieta, kas Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā sākotnēji reģistrēta ar numuru T-431/05 un ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).