Personaldomstolens dom av den 24 juni 2008 (stora avdelningen) - Cerafogli och Paolo Poloni mot ECB

(Mål F-116/05)(1)

(Personalmål - Personal vid ECB - Ersättning - Beräkningsmetod för den årliga anpassningen av lönerna - Verkställande av en dom från gemenskapsdomstolen - Bekräftande rättsakt - Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Concetta Cerafogli och Paolo Poloni (Frankfurt (am Main), Tyskland) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och L. Levi)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: F. Malfrère och K. Sugar, biträdda av advokaten H.-G. Kamann)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandenas lönebesked avseende juli månad år 2001, såsom de upprättats av Europeiska centralbanken i maj år 2005, efter verkställighet av förstainstansrättens dom av den 20 november 2003 i mål T-63/02, Cerafogli och Poloni mot ECB, samt ansökan om skadestånd.

Domslut

Talan avvisas.

Vardera parten bär sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 48 av den 25 februari 2005 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-431/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005)