Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 февруари 2008 г. - Semeraro/Комисия

(Дело F-19/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Процедура за оценяване за 2004 година - Член 43 от Правилника - Задължение за мотивиране - Повишение - Процедура по атестиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maria Magdalena Semeraro (Брюксел, Белгия) (представител: адв. L.l Vogel, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: G. Berscheid и M. Velardo)

Предмет

Отмяна на решението на ОН от 8 ноември 2005 година, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу доклада за неговото развитие на кариерата за 2004 година

Диспозитив

Отменя доклада за развитието на кариерата на г-жа Semeraro за периода от 1 януари до 31 декември 2004 година.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 108, 6.5.2006 г., стр. 30.