Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2008°r. - Ziliene przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-70/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Veronika Ziliene (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 17 lipca 2007°r., w której nie została przyznana skarżącej dieta dzienna na podstawie art. 10 załącznika VII regulaminu pracowniczego i po drugie obciążenie strony pozwanej zapłatą diet dziennych powiększonych o odsetki począwszy od dnia rozpoczęcia pracy w charakterze urzędnika a także zapłatą kwoty jednego euro zadośćuczynienia za krzywdę moralną.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 17 lipca 2007 r., w której nie została przyznana skarżącej dieta dzienna na podstawie art. 10 załącznika VII regulaminu pracowniczego;

obciążenie strony pozwanej zapłatą diet dziennych począwszy od dnia rozpoczęcia pracy w charakterze urzędnika, powiększonych o odsetki naliczane w oparciu o stawkę procentową ustaloną przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, obowiązującą podczas tego okresu, powiększoną o dwa punkty aż do dnia całkowitej spłaty;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej symbolicznej kwoty jednego euro tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę moralną;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________