Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 26. juni 2008 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-5/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - artikel 44, stk. 1, litra c), i procesreglementet for Retten i Første Instans - summarisk angivelse af anbringenderne i stævningen - klagefrist - nye omstændigheder - åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens og J. Vermer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse A*11 i forfremmelsesåret 2006 - annullation af en række afgørelser vedrørende sagsøgerens og andre tjenestemænd ved Revisionsrettens karriere - annullation af resultatet af valget i 2006 afholdt af Revisionsrettens personaleudvalg - erstatningspåstand

Konklusion

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber frifindes, da søgsmålet delvis åbenbart skal afvises fra realitetsbehandling, dels er åbenbart ugrundet.

Bart Nijs betaler alle sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 56 af 10.3.2007, s. 44.