Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 26 juni 2008 - Nijs mot revisionsrätten

(Mål F-5/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Artikel 44.1 c i förstainstansrättens rättegångsregler - Kortfattad framställning av grunderna i ansökan - Tidsfrist för klagomål - Ny omständighet - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Rollinger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens och J. Vermer)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad A*11 inom ramen för befordringsförfarandet 2006 - Ogiltigförklaring av en rad beslut avseende sökandens och revisionsrättens andra tjänstemäns karriär - Ogiltigförklaring av resultatet av 2006 års val av revisionsrättens personalkommitté - Talan om skadestånd

Avgörande

Talan avvisas i vissa delar, då det är uppenbart att den i dessa delar inte kan tas upp till sakprövning, och ogillas i övriga delar som uppenbart ogrundad.

Bart Nijs ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 56, 10.3.2007, s. 44.