Жалба, подадена на 24 декември 2007 г. - Йорданова / Комисия

(Дело F-53/07)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Иванка Йорданова (Варна, България) (представител: Г. Керелов, адвокат)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на Решение на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/14/06 от 3 април 2007 г., с което е отказано жалбоподателката да бъде допусната до конкурса, и искане за поправяне на моралните и материални вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени Решение на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AST/14/06 от 3 април 2007 г., с което е отказано жалбоподателката да бъде допусната до този конкурс;

да се разпореди на ответника да заплати на жалбоподателката определено по справедливост обезщетение в размер на 28 718 евро за материалните и морални вреди, претърпени вследствие на незаконосъобразното решение на конкурсната комисия, ведно с лихви, считано от датата на подаване на жалбата;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________