Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 30. aprīļa spriedums - Dragoman/Komisija

(lieta F-16/07)

Civildienests - Konkurss - Atlases komisija - Atlases komisijas objektivitātes princips - Civildienesta noteikumu 11.a pants - Vienlīdzīga attieksme pret iekšējiem un ārējiem kandidātiem - Kandidāta izslēgšana - Pienākums norādīt pamatojumu - Piemērošanas joma - Atlases komisijas darba konfidencialitātes ievērošana

Tiesvedības valoda - rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Adriana Dragoman, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - G.-F. Dinulescu, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - K. Herrmann, F. Telea un M. Velardo)

Priekšmets

Konkursa EPSO/AD/34/05 (par rezerves saraksta izveidošanu konferences tulku rumāņu valodai amatā iecelšanu) atlases komisijas lēmumu piešķirt pirmajā mutiskās tulkošanas pārbaudījumu kārtā prasītājai atzīmi, kas tai neļauj tālāk piedalīties nākamajās minētā konkursa kārtās, atcelšana - Civildienesta noteikumu III pielikuma 6. pantā minētā iebilde par prettiesiskumu

Rezolutīvā daļa:

Prasību noraidīt.

Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________