Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 kwietnia 2008 r. Dragoman przeciwko Komisji

(Sprawa F-16/07)

(Służba publiczna - Konkurs - Komisja konkursowa - Zasada bezstronności komisji - Art. 11 a regulaminu pracowniczego- Równe traktowanie kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych - Wykluczenie kandydata - Obowiązek uzasadnienia - Zakres - Przestrzeganie tajności prac komisji)

Język postępowania: rumuński

Strony

Strona skarżąca: Adriana Dragoman (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: G. F. Dinulescu, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: K. Herrmann, F. Telea oraz M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu ESPO/AD/34/05 (mającego na celu stworzenie rezerwy tłumaczy konferencyjnych języka rumuńskiego) przyznającej skarżącej za pierwszy egzamin z tłumaczenia ustnego ocenę, która pozbawia skarżącą prawa do udziału w kolejnych egzaminach - Zarzut niezgodności z prawem art. 6 załącznika III do regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________