Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 30. apríla 2008 - Dragoman/Komisia

(vec F-16/07)

(Verejná služba - Výberové konanie - Výberová komisia - Zásada nestrannosti výberovej komisie - Článok 11a služobného poriadku - Rovnosť zaobchádzania s internými a externými uchádzačmi - Vylúčenie uchádzača - Povinnosť odôvodnenia - Rozsah - Rešpektovanie zásady tajnosti rokovaní výberovej komisie )

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Adriana Dragoman (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G.-F. Dinulescu, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Herrmann, F. Telea a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/34/05 (týkajúcich sa vytvorenia zoznamu úspešných uchádzačova výberového konania na miesta tlmočníkov rumunského jazyka), ktorými táto výberová komisia udelila žalobkyni za prvú tlmočnícku skúšku známku, ktorá jej neumožnila zúčastniť sa na nasledujúcich skúškach v uvedenom výberovom konaní - Námietka nezákonnosti článku 6 prílohy III služobného poriadku úradníkov Spoločenstva

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________