Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 5 maart 2008 - Toronjo Benitez / Commissie

(Zaak F-33/07)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Voormalige tijdelijke functionarissen wier bezoldiging ten laste van onderzoekskredieten komt - Intrekking van reeds verzamelde aantal punten - Overgang van ambtenaar van huishoudelijk deel naar onderzoeksdeel van algemene begroting - Onwettigheid van artikel 2 van besluit van Commissie van 16 juni 2004 betreffende de bevorderingsprocedure van ambtenaren wier bezoldiging ten laste van onderzoekskredieten van algemene begroting komt)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alberto Toronjo Benitez (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot intrekking van de 44,5 punten die verzoeker als tijdelijk functionaris reeds had verzameld en, anderzijds, vaststelling van onwettigheid van artikel 2 van het besluit van de Commissie betreffende de bevorderingsprocedure van ambtenaren wier bezoldiging ten laste komt van de kredieten "onderzoek" van de algemene begroting

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________