31. märtsil 2008 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-42/08)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tuvastada, et Euroopa Komisjoni Angola delegatsioon saatis 18. märtsil 2002 faksi teel 18. märtsi 2002 kuupäevaga, hagejale adresseeritud teatise telefoni- ja faksinumbrile, mis ei olnud hageja käsutuses ega kasutuses, ning nõue tunnistada see toiming õigusvastaseks ja mõista kostjalt kahjuhüvitisena välja 100 000 eurot.

Hageja nõuded

Tühistada mis tahes vormis otsus, millega jäeti rahuldamata 8. märtsi 2007. aasta taotlus;

tühistada vajalikus ulatuses mis tahes vormis otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 10. septembri 2007. aasta kaebus;

tühistada vajalikus ulatuses 9. jaanuari 2008. aasta teatis;

tuvastada, et Euroopa Komisjoni Angola delegatsioon saatis 18. märtsil 2002 faksi teel 18. märtsi 2002 kuupäevaga, hagejale adresseeritud teatise telefoni abonendile, kelle telefoni- ja faksinumbrina on tuvastatud +39 083354XXXX, ja tunnistada see toiming õigusvastaseks;

mõista kostjalt välja õigusvastase toimingu tõttu hagejale tekkinud ja tekkiv kahju summas 100000 eurot või Avaliku Teenituse Kohtu poolt kohaseks ja õiglaseks hinnatud suuremas või väiksemas summas, millele on lisatud 10-% aastaintress, mis kuulub tasumisele iga-aastaselt ja mida arvutatakse alates 8. märtsist 2007 kuni kahjusumma tasumiseni;

mõista kostjalt välja kõik hageja kohtukulud ja menetlusega seotud muud kulud, sealhulgas ekspertarvamuse koostamisega seotud kulud, mis võidakse menetluses tellida selle tõendamiseks, et on täidetud tingimused kostjalt eelnimetatud kahjusumma väljamõistmiseks, ja üldisemalt, et teha kindlaks mis tahes asjakohased asjaolud, mis on käesolevas asjas otsuse tegemiseks vajalikud.

____________