Žaloba podaná 31. marca 2008 - Marcuccio/Komisia

(vec F-42/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Určenie skutočnosti, že Zastúpenie Európskej komisie v Angole 18. marca 2002 zaslalo prostredníctvom faxu oznámenie s dátumom 18. marca 2002 adresované žalobcovi na telefónnu stanicu, ktorú žalobca nekontroloval ani ju nemal k dispozícii, určenie protiprávnosti takejto skutočnosti a uloženie povinnosti žalovanej zaplatiť sumu 100 000 eur z titulu náhrady škody

Návrhy žalobcu

zrušiť, v akejkoľvek forme, rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 8. marca 2007,

zrušiť, v nevyhnutnom rozsahu a v akejkoľvek forme, rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 10. septembra 2007,

zrušiť v nevyhnutnom rozsahu oznámenie z 9. januára 2008,

určiť, že Zastúpenie Európskej komisie v Angole 18. marca 2002 zaslalo oznámenie s dátumom 18. marca 2002 adresované žalobcovi na telefónnu stanicu s telefónnym a telefaxovým číslom +39.0833.54xxxx a určiť a vyhlásiť protiprávnosť tejto skutočnosti,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi ako náhradu škody, ktorá žalobcovi v dôsledku tejto udalosti vznikla a vznikne, sumu 100 000 eur alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú, spolu s úrokmi vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou, ktoré začnú plynúť od podania žiadosti z 8. marca 2007 až do zaplatenia,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť žalobcovi všetky trovy konania v súvislosti s uplatnením nároku a odmenou za zastupovanie, vrátane nákladov súvisiacich so znaleckým posudkom, ktorý bude prípadne vypracovaný na účely určenia existencie podmienok na to, aby bola žalovanej uložená povinnosť zaplatiť žalobcovi vyššie uvedené sumy, ako aj všeobecnejšie, akýchkoľvek relevantných skutočností na účely vydania rozsudku v tejto veci.

____________