Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 10ης Ιουλίου 2008 - Cathy Sapara κατά Eurojust

(Υπόθεση F- 61/06)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Έκτακτοι υπάλληλοι - Πρόσληψη - Περίοδος δοκιμασίας - Παράταση της περιόδου δοκιμασίας - Απόλυση κατά τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Δικαιώματα άμυνας - Πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως - Ηθική παρενόχληση)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Cathy Sapara (Χάγη, Κάτω Χώρες) (εκπρόσωποι : G. Vandersanden και C. Ronzi, avocats)

Καθής: Eurojust (Εκπρόσωπος: L. Defalque, avocat)

Αντικείμενο

Αφενός, ακύρωση της αποφάσεως EUROJUST της 6ης Ιουλίου 2005 με την οποία καταγγέλθηκε η σύμβαση εκτάκτου υπαλλήλου της προσφεύγουσας-ενάγουσας κατά το πέρας της περιόδου δοκιμασίας και, αφετέρου, αίτημα αποζημιώσεως.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

1)    Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

2)    Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - ΕΕ C 165 της 15.07.2006, σ 35.