Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 4 september 2008 - Lafili mot kommissionen

(Mål F-22/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Ikraftträdande av förordning (EEG, Euratom) nr 723/2004 - Artiklarna 44 och 46 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 7 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Befordran - Placering i lönegrad - Multiplikationsfaktor)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paul Lafili (Genk, Belgien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och L. Levi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall, H. Kraemer och K. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i lönegrad AD 13, löneklass 5, vilket följer av meddelandet från DG ADMIN av den 11 maj 2006 och av lönebeskedet för juni 2006 samt efterföljande lönebesked, eftersom detta beslut innebär ett åsidosättande av artiklarna 44 och 46 av tjänsteföreskrifterna och av artikel 7 i bilaga XIII till sagda tjänsteföreskrifter

Domslut

Det beslut som chefen för enheten A 6 "Karriärstruktur, bedömning och befordran" vid generaldirektoratet "Personal och administration" vid Europeiska gemenskapernas kommission fattat den 11 maj 2006 ogiltigförklaras.

Paul Lafili ska bära hälften av sin rättegångskostnad.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sin egen kostand och ersätta hälften av Lafilis kostnad.

____________

1 - ) EUT C 95, 28.4.2007, s. 59.