Personaldomstolens dom av den 22 oktober 2008 - Tzirani mot kommissionen

(Mål F-46/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Placering i lönegrad - Befordran - Tjänst som direktör - Avslag på ansökan - Verkställighet av en dom som ogiltigförklarar ett tillsättningsbeslut - Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marie Tzirani (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten É. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och V. Joris, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Dels yrkande om ogiltigförklaring av Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 30 augusti 2006 att tillsätta M. D. J. som direktör för direktorat B "Tjänsteföreskrifterna: strategi, administration och rådgivning" i generaldirektoratet "Personal och administration" och därmed avslå sökandens ansökan till samma tjänst, dels yrkande att kommissionen ska förpliktas att utge ersättning i form av skadestånd för den ideella och materiella skada som sökanden lidit.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut att avslå Marie Tziranis ansökan till tjänsten som direktör för direktoratet "Tjänsteföreskrifterna: strategi, administration och rådgivning" i generaldirektoratet "Personal och administration" ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 30 augusti 2006 att tillsätta M. D. J. som direktör för direktoratet "Tjänsteföreskrifterna: strategi, administration och rådgivning" i generaldirektoratet "Personal och administration" ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission förpliktas att utge ett belopp om 10 000 euro till Marie Tzirani i skadestånd.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sin rättegångskostnad samt ersätta Marie Tziranis rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 170, 21.07.2007, s. 42.