Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 4 september 2008 - Duta / Hof van Justitie

(Zaak F- 103/07)1

(Openbare dienst - Tijdelijke personeelsleden - Aanwerving - Referendaris - Artikel 2, sub c, RAP - Bezwarend besluit - Vertrouwensband)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Radu Duta (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Krieg, advocaat)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: M. Schauss, gemachtigde)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het op 4 juni 2007 gedateerde besluit van de commissie van het Gerecht van eerste aanleg die bevoegd is om zich uit te spreken over klachten houdende afwijzing van verzoekers sollicitatie naar een ambt van referendaris bij een kabinet van een rechter van het Gerecht van eerste aanleg en, anderzijds, vordering tot betaling van een symbolische schadevergoeding van één EUR

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 315 van 22.12.2007, blz. 45, en PB C 79 van 29.03.2008, blz. 39 (rectificerend).