Προσφυγή της 22ας Αυγούστου 2008 - N κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-71/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: N (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (Εκπρόσωπος: E. Boigelot, δικηγόρος)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της εκθέσεως βαθμολογίας του προσφεύγοντος για την περίοδο από 16 Αυγούστου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2007 που επιβεβαιώνει και εγκρίνει οριστικά την έκθεση βαθμολογίας του προσφεύγοντος για την περίοδο από 16 Αυγούστου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006·

να ακυρώσει την εν λόγω επίδικη έκθεση·

να ακυρώσει την απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2008, περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος με αίτημα την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

____________