Žaloba podaná 25. augusta 2008 - Ketselidis/Komisia

(vec F-72/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michalis Ketselidis (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu o zmenu výpočtu odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa majú zohľadniť v čase prevodu jeho dôchodkových práv, ktoré nadobudol v Grécku do režimu Spoločenstva

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o výpočet odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia, ktoré sa majú zohľadniť v čase prevodu jeho dôchodkových práv do režimu Spoločenstva,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________