Žaloba podaná 25. augusta 2008 - Marcuccio/Komisia

(vec F-73/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie viacerých rozhodnutí, ktorými Komisia zamietla žiadosti žalobcu smerujúce k tomu, aby mu boli uhradené liečebné náklady do výšky 100 % a aby bola Komisii z tohto titulu uložená povinnosť zaplatiť príslušnú sumu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 27. júna 2007, zaslané 28. júna 2007,

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 29. júna 2007, zaslané toho istého dňa,

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 30. júna 2007, zaslané 2. júla 2007,

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 2. júla 2007, zaslané toho istého dňa,

v nevyhnutnom rozsahu zrušiť oznámenie z 29. apríla 2008,

uložiť Európskej komisii povinnosť, aby žalobcovi z titulu náhrady 100 % príslušných liečebných nákladov zaplatila sumu 4 747,29 eura alebo sumu nižšiu, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za primeranú a spravodlivú, a ďalej úroky z vyššie uvedenej sumy od 7. novembra 2007 vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou alebo vo výške s kapitalizáciou a dňom, od ktorého úroky začínajú plynúť, ktoré bude Súd pre verejnú službu považovať za primerané,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________