Sag anlagt den 27. april 2008 - Ortega Serrano mod Kommissionen

(Sag F-48/08)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Spanien) (ved abogado A. Ortega Serrano)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05 om ikke at opføre sagsøgeren på listen over udvalgte ansøgere.

Sagsøgerens påstande

Afgørelserne om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten i relation til udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05 og om ikke at give ham mulighed for at aflægge en ny mundtlig prøve annulleres.

Kommissionen pålægges at fastsætte en ny dato for afholdelse af en mundtlig prøve.

Kommissionen pålægges at begrunde sin afgørelse EPSO/900/R.

Sagsøgeren gives adgang til at gøre sig bekendt med akterne vedrørende den mundtlige prøve.

Sagsøgeren gives adgang til samtlige dokumenter i sagen.

Det anerkendes, at sagsøgeren kan repræsentere sig selv, da han er advokat i Spanien.

Sagsakterne for samtlige ansøgere, der er optaget på reservelisten, gennemgås for at verificere, at de alle har opnået et eksamensbevis, der godtgør, at de besidder et uddannelsesniveau svarende til et fuldt universitetsstudium af mindst tre års varighed, som er afsluttet med en juridisk kandidateksamen, og at de har fremlagt dette eksamensbevis inden for fristen.

De bilag, der er fremlagt på fransk og engelsk, optages i sagsakterne.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________