Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/06)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Wniosek o informację o rzeczach osobistych przesłanych z miejsca zatrudnienia do miejsca zamieszkania - Umorzenie - Wniosek o odszkodowanie w oczywisty sposób bezzasadny)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: V. Messa, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy i A. Dal Ferro, avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego o udostępnienie kopii listu przewozowego dotyczącego wysyłki jego rzeczy osobistych z Angoli do Włoch oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania.

Sentencja postanowienia

Postępowanie zostaje umorzone w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności.

Wniosek o zasądzenie odszkodowania zostaje odrzucony jako oczywiście bezzasadny.

L. Marcuccio poniesie koszty własne oraz całość kosztów poniesionych przez Komisję Wspólnot Europejskich.

____________