Skarga wniesiona w dniu 28 września 2007 r. - Bernard przeciwko Europolowi

(Sprawa F-99/07)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Marjorie Bernard (Woerden, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat P. de Casparis)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w przedmiocie zażalenia z dnia 26 czerwca 2007 r., doręczonej skarżącej w dniu 28 czerwca 2007 r., jak również ocen z dnia 5 lutego 2007 r. i z dnia 25 lipca 2007 r.;

obciążenie Europolu:

zapłatą na rzecz skarżącej podwyżki wynagrodzenia okresowego począwszy od dnia 1 września 2006 r., powiększonej o odsetki;

zapłatą odszkodowania do wysokości 7.500 EUR netto;

obciążenie Europolu kosztami postępowania, w tym porady prawnej.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze postępowanie dotyczy oceny pracy skarżącej w okresie od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. Praca skarżącej została oceniona na "2", co odpowiada kwalifikacji "nie w pełni spełnia wymogi".

Skarżąca złożyła zażalenie na ocenę, jak również na brak decyzji dotyczącej przyznania podwyżki wynagrodzenia okresowego, a w tych ramach, odwołała się do wytycznych w sprawie oceny obowiązujących w Europolu. Strona skarżąca podkreśla, że chodzi o oczywisty błąd w ocenie.

Skarżąca twierdzi między innymi, że jej zarzuty zostały uznane za bezzasadne decyzją z dnia 26 czerwca 2007 r. i podnosi naruszenie zasady uzasadnienia, ponieważ odrzucenie zażalenia nie było uzasadnione. Dyrektor Europolu wskazuje jednak, że ocena została wycofana i miała miejsce ponowna ocena. Ta nowa ocena została wykonana w dniu 25 lipca 2007 r.

Niniejsza skarga dotyczy zatem decyzji wydanej w przedmiocie zażalenia, jak również oceny z dnia 25 lipca 2007 r.

____________