Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2007 r. - Bosman przeciwko Radzie

(Sprawa F-145/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (przedstawiciele: T. Bontinck i P.S. Gennari Curlo, avocats)

Strona pozwana: Rada Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 lutego 2007 r. odmawiającej przyznania dodatku na gospodarstwo domowe przy obliczaniu uprawnień emerytalnych za wysługę lat.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności ustalenia uprawnień emerytalnych za wysługę lat z dnia 27 lutego 2007 r.;

zasądzenie od pozwanego dodatku na gospodarstwo domowe od dnia 1 marca 2007 r.;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________