Žaloba podaná dne 6. července 2007 - Gering v. Europol

(Věc F-68/07)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Radolf Gering (La Haye, Nizozemsko) (zástupce: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (EUROPOL)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí vydané na základě stížnosti dne 5. dubna 2007, zaslané dne 10. dubna 2007 a, je-li to nezbytné zrušit rovněž smlouvu ze dne 24. dubna 2007 v části, která se týká platového zařazení

uložit Europolu:

vyplatit žalobci od 1. srpna 2003 plat odpovídající platové třídě 4.2 nebo, uzná-li to Soud za nutné, plat odpovídající platové třídě 4.1;

podpůrně: vyplatit žalobci od 1. srpna 2004 plat odpovídající platové třídě 4.6, od 1. srpna 2005 plat odpovídající platové třídě 4.8 a od 1. srpna 2007 plat odpovídající platové třídě 4.9;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce zejména napadá rozhodnutí Europolu ze dne 5. dubna 2007 a dodatek ze dne 24. dubna 2007 k jeho pracovní smlouvě z důvodu, že se uvedenými akty určuje jeho platové zařazení do třídy 4 stupeň 2 počínaje 1. prosincem 2004, a nikoli od 1. srpna 2003, tj. dne jeho přijetí do zaměstnání.

Žalobce uplatňuje, že Europol měl dodržovat zásadu rovnosti při odměňování a platovém zařazení svých zaměstnanců. Podle Europolu je rozhodnutí zařadit žalobce do vyšší třídy až od 1. prosince 2004, a nikoli od 1. srpna 2003 odůvodněno tím, že až od tohoto data žalobce začal vykonávat práci v obdobném rozsahu a spojenou s obdobnou odpovědností, jako je rozsah práce a odpovědnosti vedoucích oddělení zařazených do platové třídy 4. Žalobce tuto tezi zpochybňuje a tvrdí, že Europol nevysvětlil v čem se pracovní úkoly, které vykonával, a odpovědnost, kterou nesl, v období od 1. srpna 2003 do 1. prosince 2004, liší od pracovních úkolů a odpovědnosti vedoucích oddělení. Dále Europol podle něj neoznačil skutečnosti a skutkové okolnosti, které dokazují, že pracovní činnosti žalobce byly méně náročné a byly spojeny s nižší odpovědností než u ostatních vedoucích oddělení.

____________