Žaloba podaná 6. augusta 2007 - Barbin/Parlament

(vec F-81/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Florence Barbin (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu o nepovýšení žalobkyne do platovej triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2006,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa tvrdí, že podľa vnútorných ustanovení Európskeho parlamentu upravujúcich povyšovanie, je priemerná lehota zotrvania v platovej triede AD 11 štyri roky. Tým že žalobkyňa bola zaradená do tejto platovej triedy od 1. januára 2006, dosiahla referenčný limit na povýšenie do triedy AD 12 v rámci povyšovania za rok 2006. Výbor pre povyšovanie okrem toho zapísal jej meno na zoznam úradníkov odporúčaných na povýšenie do tejto platovej triedy v rámci uvedeného povyšovania.

Podľa žalobkyne menovací orgán neuviedol žiadny dôvod, ktorý by odôvodňoval odmietnutie povýšenia, a teda porušil povinnosť odôvodnenia. Napadnuté rozhodnutie sa okrem toho zakladalo na rozhodnutí, ktoré je predmetom veci F-44/071, o pridelení žalobkyni len jedného zásluhového bodu. Žalobkyňa napokon uvádza porušenie článku 1d Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 155, 7.7.2007, s. 45.