Talan väckt den 6 augusti 2007 - Florence Barbin mot Europaparlamentet

(Mål F-81/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Barbin (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara parlamentets beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AD 12 i samband med befordringsförfarandet 2006

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör gällande att den genomsnittliga anställningstiden i lönegrad AD 11 enligt parlamentets interna regler för befordran är fyra år. Sökanden placerades i denna lönegrad den 1 april 2001 och hade därmed uppfyllt referenstiden för att befordras till lönegrad AD 12 i samband med befordringsförfarandet 2006. Befordringskommittén upptog också hennes namn på listan över befordringsbara tjänstemän för nämnda lönegrad i samband med det ifrågasatta befordringsförfarandet.

Enligt sökanden har tillsättningsmyndigheten inte kunnat visa några omständigheter som kan motivera att sökanden inte befordrades och har därmed åsidosatt motiveringsskyldigheten. Dessutom gör sökanden gällande att det angripna beslutet grundar sig på det beslut som var föremål för talan i mål F-44/071, nämligen att endast tilldela sökanden en meritpoäng. Slutligen anför sökanden att artikel 1 d i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna har åsidosatts.

____________

1 - EUT C 155, 7.7.2007, s. 45.