Иск, предявен на 28 септември 2007 г. - Kerstens / Комисия

(Дело F-102/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Белгия) (представител: MC. Mourato, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението от 23 ноември 2005 г. на органа по назначаването (ОН) за присъждане на ищеца на 3 точки за предимство от генералната дирекция (PMO) (ТПГД) в процедурата за повишаване за 2004 г., публикувано в Административни известия 85/2005 от 23 ноември 2005 г.,

да се отмени решението от 23 ноември 2005 г. на ОН за присъждане на ищеца на 0 точки за предимство от генералната дирекция (PMO) (ТПГД) в процедурата за повишаване за 2005 г., публикувано в Административни известия 85/2005 от 23 ноември 2005 г.,

да се отмени решението от 17 ноември 2006 г. на ОН за присъждане на ищеца на 0 ТПГД в процедурата за повишаване за 2006 г., публикувано в Административни известия 55/2006,

да се отмени решението от 17 ноември 2006 г. на ОН за присъждане на ищеца на 0 точки за предимство в интерес на институцията (ТПИИ) в процедурата за повишаване за 2006 г., публикувано в Административни известия 55/2006,

да се отмени решението от 15 юни 2007 г. на ОН, с което изрично се дава отрицателен отговор по жалбите на ищеца R/142/07 и R/183/07, съответно от 16 и 22 февруари 2007 г.,

да се отбележи, че ищецът си запазва, в това отношение, правото да се позове на наличието на превратно упражняване на власт и на нарушението на правилата на дисциплинарните производства, както и да поиска обезщетение от Комисията на Европейските общности,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът, длъжностно лице със степен А*12, се позовава на три правни основания, първото от които е изведено от нарушение на принципа на изчерпване на квотата от точки за предимство, произтичащ от член 5 от Общите разпоредби за изпълнението на член 45 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (ОРИ), и от явна грешка в преценката относно предоставянето на точките за предимство, присъдени от генералния директор (ТПГД) в процедурата за повишаване за 2004 г.

Второто правно основание е изведено от нарушение на членове 4-6 от ОРИ и от явна грешка в преценката относно предоставянето на ТПГД за 2005 г. и 2006 г.

Третото правно основание е изведено от нарушение на член 9 от ОРИ, изразяващо се в явна грешка в преценката относно предоставянето на точки за предимство като признание за извършената работа в интерес на институцията (ТПИИ). При условията на евентуалност, третото правно основание се извежда от нарушение на забраната за обратно действие и на принципа на правната сигурност.

Четвъртото правно основание е изведено от нарушение на принципа на равно третиране във връзка с предоставянето на ТПГД за 2004 г., 2005 г. и 2006 г., и на ТПИИ за 2006 г.

Петото правно основание е изведено от нарушение на задължението за мотивиране във връзка с предоставянето на ТПГД за 2004 г., 2005 г. и 2006 г.

Накрая ищецът си запазва правото да се позове на наличието на превратно упражняване на власт и на нарушението на правилата на дисциплинарните производства, както и да поиска обезщетение от Комисията.

____________