Tožba, vložena 3. oktobra 2007 - Petrilli proti Komisiji

(Zadeva F-98/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgija) (zastopnik: J. L. Lodomez, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Ta ničnostna tožba naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

odločba z dne 20. julija 2007, s katero je organ, pristojen za imenovanja (OPI), zavrnil zahtevo tožeče stranke na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (Kadrovski predpisi) za podaljšanje njene pogodbe v okviru GD Komisije "Raziskave", naj se razglasi za nično;

morebitna odločba, ki bi jo lahko Komisija sprejela glede pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila hkrati s to tožbo in tožbo za zadržanje izvajanja odločbe OPI z dne 20. julija 2007, naj se razglasi za nično;

ta odškodninska tožba naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki omogoči ponovno zaposlitev na položaj pogodbene uslužbenke v okviru enote "T2" GD "Raziskave" za obdobje 18 mesecev; hkrati naj se ji naloži denarna kazen 1000 eurov za vsak dan zamude;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki kot odškodnino za premoženjsko škodo, ki jo je povzročila izguba plače zaradi zavrnitve podaljšanja njene pogodbe, plača znesek, ki ustreza plači, ki bi jo imela, če bi bila lahko še naprej zaposlena kot pogodbena uslužbenka do izteka treh let;

Komisiji naj se naloži, da povrne dodatno škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela po izgubi možnosti za pridobitev pogodbe za nedoločen čas v prihodnji Izvajalski agenciji za raziskave (REA) zaradi nepodaljšanja zgoraj navedene pogodbe in možnosti, da bi dokončala svoje naloge v okviru Komisije ter si tam z nadaljevanjem izvajanja teh nalog poglobila izkušnje;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki kot odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki jo je povzročila odločba o zavrnitvi podaljšanja njene pogodbe, plača vsoto, katere znesek bo določilo Sodišče prve stopnje in ki je z izrecnim pridržkom povišanja v postopku določena na začasen 1 euro;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge, od katerih se prvi nanaša na kršitev načela zakonitosti in člena 88 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU). Tožeča stranka trdi, da odločba o zavrnitvi podaljšanja njene pogodbe kot pogodbene uslužbenke, sprejeta na podlagi odločbe Komisije z dne 28. aprila 2004 o najdaljšem trajanju zaposlitve nestalnega osebja služb Komisije, onemogoča, da bi iz člena 88 PZDU nastali učinki, ki bi omogočili podaljšanje njene pogodbe za novo obdobje 18 mesecev. Odločba z dne 28. aprila 2004 naj bi bila nezakonita v delu, v katerem ima za posledico omejitve pravic, ki izhajajo iz določb Kadrovskih predpisov.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela dobrega upravljanja, dolžnosti skrbnega ravnanja uprave in interesa službe. Tožeča stranka zatrjuje, da izpodbijana odločba ne upošteva niti osebnega položaja, niti interesa službe, niti interesa Agencije, ki se bo ustanovila.

Tretji tožbeni razlog se nanaša na nezadostno obrazložitev in kršitev člena 3c PZDU. Tožeča stranka zlasti trdi, da avtomatična zavrnitev podaljšanja njene pogodbe zaradi dejstva, da je dosegla mejo šest let iz odločbe z dne 28. aprila 2004, krši filozofijo člena 3c PZDU, ki naj bi temeljil na želji zaposliti osebe na podlagi pogodbe za določen čas, da bi opravili naloge na specializiranih področjih, za čas, ki je potreben za izpolnitev posamezne naloge.

Četrti tožbeni razlog se nanaša na to, da naj bi odločba z dne 28. aprila 2004 kršila Direktivo Sveta 1999/79 ES z dne 28. junija 1999 (UL L 175, str. 43), splošna načela evropskega delovnega prava, socialne pravice delavcev, in še posebej načelo stabilnosti zaposlitve ter načelo nediskriminacije. V zvezi s slednjim tožeča stranka poudarja, da meja šest let velja samo za pogodbene uslužbence, ki spadajo pod člen 3c PZDU, medtem ko imajo tisti, ki spadajo pod člen 3a PZDU, možnost dobiti pogodbo za nedoločen čas.

____________