Решение на Съда (трети състав) от 18 декември 2007 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof - Германия) - Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt /Finanzamt Offenburg

(Дело C-281/06)1

(Свободно предоставяне на услуги - Допълнителна преподавателска дейност - Понятие за "възнаграждение" - Обезщетения за професионални разходи - Правна уредба в областта на данъчното освобождаване - Условия - Възнаграждение, изплатено от национален университет)

Език на производството: немски

Препращаща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Ищец: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Ответник: Finanzamt Offenburg

Предмет

Преюдициално запитване - Bundesfinanzhof - Тълкуване на член 49 и член 149 ЕО - Преподавателска дейност, упражнявана като допълнителна професионална дейност към публичноправно юридическо лице (университет) срещу възнаграждение, което може да се счита за обезщетение за разходи - Национална правна уредба, ограничаваща данъчното освобождаване, предвидено за подобни възнаграждения, до тези, изплатени от публичноправни юридически лица, установени в държавата-членка

Диспозитив

Преподавателска дейност, упражнявана от данъкоплатец на една държава-членка към публичноправно юридическо лице, в дадения случай университет, разположен в друга държава-членка, попада в приложното поле на член 49 ЕО, дори ако тя е упражнявана като допълнителна и на почти доброволчески начала.

Ограничението на свободното предоставяне на услуги, което се състои във факта, че национална правна уредба запазва прилагането на освобождаване от данък върху дохода за възнагражденията за допълнителна преподавателска дейност, изплатени от университети, публичноправни юридически лица, установени на националната територия, и го отказва, когато тези възнаграждения са изплатени от университет, установен в друга държава-членка, не е оправдано от императивни съображения от обществен интерес.

Фактът, че държавите-членки са компетентни да решават сами за организацията на своята образователна система, не е от естество да приведе в съответствие с общностното право национална правна уредба, която запазва ползването от освобождаване от данъци за данъкоплатците, упражняващи дейности към или за сметка на национални публични университети.

____________

1 - ОВ C 224, 16.09.2006 г.