Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof - Nemecko) - Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg

(vec C-281/06)1

(Slobodné poskytovanie služieb - Pedagogická činnosť vykonávaná vo vedľajšom pracovnom pomere - Pojem "odmena" - Náhrada oprávnených výdavkov - Právna úprava v oblasti daňových oslobodení - Podmienky - Odmena poskytnutá vnútroštátnou univerzitou)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Žalovaný: Finanzamt Offenburg

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Bundesfinanzhof - Výklad článkov 49 ES a 149 ES - Vyučovacia činnosť vykonávaná vo vedľajšom pracovnom pomere pre verejnoprávnu právnickú osobu (univerzitu) za odmenu, ktorú možno považovať za náhradu nákladov - Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca oslobodenie takýchto odmien od dane na tie odmeny, ktoré vyplatili verejnoprávne právnické osoby v členskom štáte

Výrok rozsudku

Na pedagogickú činnosť vykonávanú daňovníkom členského štátu v prospech verejnoprávnej právnickej osoby, v tomto prípade univerzity, umiestnenej v inom členskom štáte, sa vzťahuje pôsobnosť článku 49 ES aj vtedy, keď je táto činnosť vykonávaná vo vedľajšom pracovnom pomere a je takmer bezodplatná.

Obmedzenie slobodného poskytovania služieb, ktoré spočíva v tom, že vnútroštátna právna úprava vyhradzuje uplatnenie oslobodenia od dane z príjmov iba na odmeny za pedagogickú činnosť vo vedľajšom pracovnom pomere vyplatené univerzitami, verejnoprávnymi právnickými osobami, usadenými na vnútroštátnom území a znemožňuje jeho uplatnenie, ak odmeny poskytne univerzita usadená v inom členskom štáte, nie je odôvodnené dôvodmi naliehavého všeobecného záujmu.

Skutočnosť, že členské štáty majú právomoc sami rozhodnúť o organizácii svojho vzdelávacieho systému, nemôže spôsobiť zlučiteľnosť vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá vyhradzuje poskytnutie daňového oslobodenia daňovníkom vykonávajúcim činnosť v prospech alebo z poverenia vnútroštátnych verejných univerzít, s právom Spoločenstva.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 224, 16.9.2006.