Sprostowanie opublikowanego w Dzienniku Urzędowym komunikatu w sprawie F-103/07

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 315/45 z 22.12.2007 r.)

Opublikowany w Dzienniku Urzędowym komunikat w sprawie F-103/07 Duta przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości otrzymuje następujące brzmienie:

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2007 r. - Duta przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-103/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Radu Duta (Luksemburg, Luksemburg) [przedstawiciel: F. Krieg, avocat]

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;

skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez właściwy organ;

obciążenie strony pozwanej zapłatą kwoty 1 EUR tytułem zadośćuczynienia;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W swojej skardze skarżący kwestionuje odrzucenie jego kandydatury na stanowisko referendarza w gabinecie sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Odrzucenie miało miejsce w drodze okólnika z dnia 24 stycznia 2007 r., chociaż sam sędzia był wcześniej żywo zainteresowany kandydaturą skarżącego.

Skarżący podnosi po pierwsze nieważność decyzji o oddaleniu jego zażalenia. Było ono rozpatrywane przez "komisję Sądu Pierwszej Instancji właściwą w zakresie rozpatrywania zażaleń", której skład nie odpowiada wymogom rzetelnego procesu, zdefiniowanego w art. 6 ust. 1 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Członkowie Sądu zasiadający w tej komisji nie mogą zachować całkowitej bezstronności przy orzekaniu w sprawach dotyczących jednego ze swych kolegów.

Po drugie skarżący podnosi, że był dyskryminowany. Sędzia, w którego gabinecie miał być zatrudniony nie skorzystał w racjonalny sposób ze swej swobody uznania.

Wreszcie skarżący uważa, że w każdym razie zaskarżone decyzje naruszyły zasady ogólne przejrzystości, dobrej wiary i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

____________