Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-121/07)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: H. Tottenborn, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 stycznia 2007 r., z dnia 26 lutego 2007 r. i z dnia 20 lipca 2007 r. w zakresie, w jakim odmawiają one skarżącemu natychmiastowego i pełnego dostępu do danych i dokumentów go dotyczących będących w posiadaniu pozwanej, włączając w to na obecnym etapie i w ich obecnym brzmieniu przesłanie pełnych ich kopii, najlepiej w formie elektronicznej, ewentualnie pełnego dostępu z możliwością sporządzenia kopii i robienia notatek:

jego normalnych akt osobowych, co odpowiada wymogom art. 26 regulaminu pracowniczego, a także równoległych spraw w toku, włączając w to w formie elektronicznej (Sysper 2);

wszelkich dokumentów w sprawie postępowania i decyzji dotyczących jego oceny i awansu począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r.;

akt OLAF w sprawie postępowania OF/2002/0356;

akt dotyczących postępowania w sprawie jego wniosku z dnia 7 marca 2005 r.;

sprawozdania IDOC w tym samym postępowaniu, akt IDOC leżących u jego podstaw, a także wszelkich dokumentów dotyczących lub wspominających skarżącego;

jego akt medycznych, możliwość odczytania których winna zapewnić Komisja;

wszelkich innych dokumentów medycznych, sprawozdań lub podobnych dokumentów go dotyczących;

wszelkich innych akt, dokumentów lub korespondencji znajdującej się w posiadaniu Komisji mających związek z okolicznościami lub indywidualnymi postępowaniami opisanymi w niniejszej skardze, włączając w to postępowania w sprawie zażalenia do mediatora i CEPD;

zasądzenie od Komisji stosownego zadośćuczynienia nie niższego niż 10 000 EUR za krzywdę, szkody niematerialne i uszczerbek na zdrowiu, jakie zostały mu wyrządzone decyzjami, stwierdzenia nieważności których się niniejszym domaga, wraz z odsetkami za opóźnienie począwszy od wniesienia niniejszej skargi powiększonymi o 2% rocznie w stosunku do odsetek stosowanych w tym okresie przez EBC dla głównych operacji refinansowych;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący na poparcie swej skargi przywołuje naruszenie obowiązku staranności, zasady dobrej administracji, a także zakazu nadużycia władzy oraz oczywiście błędną ocenę, jaką dotknięta jest zaskarżona decyzja. Zdaniem skarżącego decyzje te naruszyły art. 25 ust. 2 zdanie drugie, art. 26 ust. 7 i art. 26a regulaminu pracowniczego urzędników i stanowią zamach na jego prawa wynikające z art. 255 WE, rozporządzenia nr 1049/2001 i podstawowego prawa do ochrony danych w związku z rozporządzeniem nr 45/2001.

____________