Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 10. októbra 2007 - Pouzol/Dvor audítorov

(vec F-17/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Dôchodok - Prevod práv na starobný dôchodok nadobudnutých pred vznikom služobného pomeru v Spoločenstvách - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Pouzol (Combaillaux, Francúzsko) (v zastúpení: D. Grisay, I. Andoulsi a D. Piccininno, advokáti)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Cortens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov z 23. novembra 2006, ktorým sa rozhodlo o neprípustnosti sťažnosti žalobcu proti rozhodnutiu Komisie z 18. mája 2006 - Priznanie práva žalobcu na dodatočné započítanie odpracovaných rokov do dôchodku - Návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007, s. 35.