Προσφυγή της 17ης Σεπτεμβρίου 2007 - Evraets κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-92/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Pascal Evraets (Lambusart, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: N. Lhoëst, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ) περί δημοσιεύσεως του πίνακα των υπαλλήλων που προάγονται στον βαθμό AST 4 βάσει της περιόδου προαγωγών 2006, καθόσον η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι ο προσφεύγων εδικαιούτο να προαχθεί κατά την περίοδο προαγωγών 2006 και καθόσον το όνομα του προσφεύγοντος δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα των προαχθέντων υπαλλήλων·

καθόσον απαιτείται, να ακυρώσει τη ρητή απόφαση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2007 περί απορρίψεως της ενστάσεως που υπέβαλε ο προσφεύγων βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΚΥΚ) στις 16 Φεβρουαρίου 2007·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων, πρώην έκτακτος υπάλληλος που μονιμοποιήθηκε στον βαθμό AST 3 από τις 16 Απριλίου 2004 κατόπιν επιτυχίας του σε εσωτερικό διαγωνισμό, θεωρήθηκε ως μη προαγώγιμος στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2006, δεδομένου ότι δεν είχε αποδείξει την ικανότητά του να εργάζεται σε μια τρίτη γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγραφος 2, του ΚΥΚ.

Προς στήριξη της προσφυγής του ο προσφεύγων επικαλείται τρεις λόγους, εκ των οποίων ο πρώτος στηρίζεται σε παράβαση του άρθρου 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ και σε έλλειψη νομιμότητας του άρθρου 10, παράγραφος 5, των γενικών διατάξεων εκτελέσεως (ΓΔΕ) του άρθρου 45 του ΚΥΚ. Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι δυνάμει του άρθρου 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, που απαιτεί δύο έτη αρχαιότητας για να είναι δυνατή η προαγωγή, μπορούσε να προαχθεί στις 16 Απριλίου 2006, ήτοι πριν αρχίσει να ισχύει η απαίτηση αποδείξεως της ικανότητάς του να εργάζεται σε μια τρίτη γλώσσα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 11 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ προβλέπει ότι το άρθρο 45, παράγραφος 2, δεν εφαρμόζεται στις προ της 1ης Μαΐου 2006 προαγωγές. Απαιτώντας από τον προσφεύγοντα να έχει την ικανότητα να εργάζεται σε μια τρίτη γλώσσα με την αιτιολογία ότι, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 10, παράγραφος 5, των ΓΔΕ, η προαγωγή του θα ελάμβανε χώρα μόλις την 1η Μαΐου 2006, η Επιτροπή παρέβη το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ.

Ο δεύτερος λόγος στηρίζεται στην ύπαρξη άνισης μεταχειρίσεως και σε έλλειψη νομιμότητας, αφενός, του άρθρου 11 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ και, αφετέρου, του άρθρου 1, σημείο 1, της κοινής κανονιστικής ρυθμίσεως περί των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 45, παράγραφος 2, του ΚΥΚ, που θέσπισε η Επιτροπή στις 19 Ιουλίου 2006. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ιδίως ότι η εργασιακή σχέση των υπαλλήλων που προσλαμβάνονταν μεταξύ 15ης Απριλίου 2004 και 30ής Απριλίου 2004 υπάγονταν στις ίδιες διατάξεις του ΚΥΚ με αυτές που ίσχυαν για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν πριν από τις 15 Απριλίου 2004, ήτοι πριν από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 45, παράγραφος 2, του ΚΥΚ. Κατά συνέπεια, επιβάλλοντας στους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μεταξύ 15ης Απριλίου και 30ής Απριλίου 2004 αυστηρότερες προϋποθέσεις για την προαγωγή τους έναντι των προσληφθέντων πριν από τις 15 Απριλίου 2004, το άρθρο 11 του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ και το άρθρο 1, σημείο 1, της κοινής κανονιστικής ρυθμίσεως εισήγαγε μια δυσμενή διάκριση. Επιπλέον, ο προσφεύγων υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, η γνώση μιας τρίτης γλώσσας δεν απαιτείται για την πρώτη προαγωγή υπαλλήλων οι οποίοι, ενώ προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου 2004, ήταν προηγουμένως έκτακτοι. Είναι παράνομο να απαιτείται η γνώση μιας τρίτης γλώσσας από υπαλλήλους οι οποίοι, όπως ο προσφεύγων, διορίστηκαν ως μόνιμοι υπάλληλοι πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Ο τρίτος λόγος στηρίζεται σε προσβολή των αρχών της χρηστής διαχειρίσεως, της αποτελεσματικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Ο προσφεύγων διατείνεται ιδίως ότι, κατά την εφαρμογή του άρθρου 45, παράγραφος 2, του ΚΥΚ, η Επιτροπή δεν επέδειξε την επιβεβλημενη επιμέλεια και δεν ενήργησε σύμφωνα με τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των υπαλλήλων που επρόκειτο να προαχθούν στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2006. Ειδικότερα, η Επιτροπή παρέλειψε να θεσπίσει τις κατάλληλες μεταβατικές διατάξεις και να λάβει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για να παράσχει στον προσφεύγοντα τη δυνατότητα να μάθει μια τρίτη γλώσσα ώστε με τον τρόπο αυτό να μπορεί να προαχθεί.

____________