10. jaanuaril 2008 esitatud hagi - Brune versus komisjon

(Kohtuasi F-5/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Markus Brune (Brüssel, Belgia) (esindaja: Rechtsanwalt H. Mannes)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti hageja konkursi EPSO AD/26/05 reservnimekirja kandmata, kuna ta ei saanud piisavalt punkte.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 10. mai 2007. aasta otsus ja 2. oktoobril 2007 kaebuse kohta tehtud otsus, millega tunnistatakse EPSO konkursi AD/26/05 reservnimekiri kehtetuks;

teise võimalusena tühistada kostja 10. mai 2007. aasta otsus ja 2. oktoobril 2007 kaebuse kohta tehtud otsus ja kohustada kostjat kandma hageja EPSO AD/26/05 reservnimekirja;

kolmanda võimalusena tühistada kostja 10. mai 2007. aasta otsus ja 2. oktoobril 2007 kaebuse kohta tehtud otsus ja kohustada kostjat määrama hagejale suuliseks eksamiks uus kuupäev, võimaldades talle piisava ettevalmistusaja, ning hindama adekvaatselt tema sobivust reservnimekirja kandmiseks;

kohustada kostjat põhjendama oma 10. mai 2007. aasta otsust ja võimaldama hagejal tutvuda 6. märtsil 2007 toimunud suulise eksami protokolliga;

mõista kohtukulud välja kostjalt;

teha ettevaatusabinõuna tagaseljaotsus.

____________