Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2008 r. - Rosenbaum przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-9/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Niemcy) (przedstawiciel: H.-J. Rüber, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Komisji z dnia 13 lutego 2007 r. dokonującej zaszeregowania skarżącego do grupy AD 6/2;

stwierdzenie, że należy dokonać zaszeregowania do grupy AD9;

ewentualnie stwierdzenie, że należy dokonać zaszeregowania do grupy AD8;

ewentualnie stwierdzenie, że należy dokonać zaszeregowania do grupy AD7;

nakazanie pozwanej dokonania wyrównania finansowego uszczerbku skarżącego w taki sposób, jak gdyby został prawidłowo zaszeregowany;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej o zaszeregowaniu skarżącego do grupy AD6/2 w związku z jego zatrudnieniem.

____________