Προσφυγή-αγωγή της 20ής Μαΐου 2009 - J κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-53/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: J (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και É. Marchal, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί απορρίψεως της αιτήσεως της προσφεύγουσας-ενάγουσας να αναγνωρισθεί ως επαγγελματική ασθένεια η ασθένεια από την οποία πάσχει, καθώς και της αποφάσεως να επιβαρυνθεί η προσφεύγουσα-ενάγουσα με τα ιατρικά έξοδα και την αμοιβή του ιατρού που όρισε η ίδια, καθώς και με το ήμισυ των παρεπόμενων ιατρικών εξόδων και της αμοιβής του τρίτου ιατρού της ιατρικής επιτροπής.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής περί απορρίψεως της αιτήσεως της προσφεύγουσας-ενάγουσας να αναγνωρισθεί ως επαγγελματική ασθένεια, υπό την έννοια του άρθρου 73 του ΚΥΚ, η ασθένεια από την οποία πάσχει και την εμποδίζει να ασκεί τα καθήκοντά της·

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής να την επιβαρύνει με τα ιατρικά έξοδα και την αμοιβή του γιατρού που όρισε η ίδια, καθώς και με το ήμισυ των παρεπόμενων ιατρικών εξόδων και της αμοιβής του τρίτου ιατρού της ιατρικής επιτροπής·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα το συμβολικό ποσό του ενός ευρώ ως ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________