Жалба, подадена на 7 януари 2010 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-2/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Лече) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията за отхвърляне на исканията на жалбоподателя за възстановяване на 100 % на някои медицински разходи

Искания на жалбоподателя

да се отмени, независимо от формата, в която е прието, решението за отхвърляне на искането от 17 март 2009 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо докладна записка от 9 юни 2009 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо и независимо от формата, в която е прието, решението за отхвърляне на жалбата от 15 септември 2009 г., подадена от жалбоподателя срещу решението за отхвърляне на искането от 17 март 2009 г.;

да се отмени, доколкото е необходимо докладна записка от 22 септември 2009 г.;

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя разликата между сумата, платена от последния за направените от него в периода от 1 декември 2000 г. до 17 март 2009 г., включително, медицински разходи, обект на многобройни искания за възстановяване, отправени от жалбоподателя в периода от 1 декември 2000 г. до 17 март 2009 г. и възстановената му до момента по общата схема за здравно осигуряване сума, или сумата, която Съдът на публичната служба определи по справедливост, ведно с лихвите върху горепосочената разлика или върху сумата, която Съдът на публичната служба определи по справедливост, считано от първия ден на петия месец след момента, в който на адресата на искането от 17 март 2009 г. е била дадена възможност да се запознае с него, в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, или в размер с годишна капитализация и начален момент, които Съдът на публичната служба определи по справедливост;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________