Žaloba podaná 4. januára 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-1/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (v zastúpení: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o zamietnutí žiadosti žalobcu o náhradu určitých zdravotných výdavkov v rozsahu 100 %

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia, bez ohľadu na ich formu, ktorými boli zamietnuté dve žiadosti o náhradu z 25. decembra 2008,

zrušiť rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, ktorým bola zamietnutá žiadosť z 27. decembra 2008,

zrušiť quatenus opus est rozhodnutie, bez ohľadu na jeho formu, o zamietnutí sťažnosti z 11. júla 2009, ktorú podal žalobca proti dvom rozhodnutiam o zamietnutí jeho dvoch žiadostí o náhradu z 25. decembra 2008, ako aj proti rozhodnutiu o zamietnutí jeho žiadosti z 27. decembra 2008,

zrušiť quatenus opus est oznámenie z 21. septembra 2009, ktoré žalobca obdržal 26. októbra 2009 v inom ako v talianskom jazyku, a 24. decembra 2009 v preklade do talianskeho jazyka,

zaviazať žalovanú, aby bezodkladne zaplatila žalobcovi vo výške 100 % zdravotné výdavky, ktoré mu vznikli a ktorých náhradu požadoval od Spoločného režimu zdravotného poistenia, a to sumu 2 519,18 eura, alebo akúkoľvek nižšiu sumu, ktorú Súd prvého stupňa uzná za správnu a spravodlivú v tejto veci, zvýšenú o úroky z tejto vyššie uvedenej sumy od prvého dňa piateho mesiaca nasledujúceho po dni, kedy ju adresát žiadosti z 27. decembra 2008, ako aj dvoch žiadostí o náhradu z 25. decembra 2008, mohol zohľadniť, v rozsahu 10 % ročne spolu s ročnou kapitalizáciou, alebo v rozsahu, v akom s kapitalizáciou a s diez a quo ju Súd prvého stupňa bude považovať za správnu a spravodlivú,

zaviazať Komisiu, aby bezodkladne zaplatila žalobcovi rozdiel medzi sumou vyplatenou žalobcom za zdravotné výdavky, ktoré mu vznikli medzi 1. decembrom 2000 a 30. novembrom 2008 vrátane a ktoré boli predmetom viacerých žiadostí o náhradu zo strany žalobcu od Spoločného režimu zdravotného poistenia za obdobie od 1. decembra 2000 do 30. novembra 2008, a sumou, ktorá mu bola doteraz nahradená alebo v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa uzná za správny a spravodlivý, a okrem toho, uhradiť úroky z vyššie uvedeného rozdielu alebo v rozsahu, v akom Súd prvého stupňa uzná za správny a spravodlivý, od prvého dňa piateho mesiaca nasledujúceho po dni, kedy ju adresát žiadosti z 27. decembra 2008 mohol zohľadniť, v rozsahu 10 % ročne spolu s ročnou kapitalizáciou, alebo v rozsahu, v akom s kapitalizáciou a s diez a quo ju Súd prvého stupňa bude považovať za správnu a spravodlivú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________