Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2009 r. - Lebdef-Caponi przeciwko Komisji

(Sprawa F-45/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maddalena Lebdef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za rok 2007.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________