Жалба, подадена на 10 септември 2009 г. - Sukup/Комисия

(Дело F-73/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Viktor Sukup (Брюксел, Белгия) (представители: адв. Stéphane Rodriguez и адв. Christophe Bernard-Glanz)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на "Служба за управление и плащане по индивидуални права" на Европейската комисия на жалбоподателя да не се предоставя надбавка за дете на издръжка, нито надбавка за обучение

Искания на жалбоподателя

да се обяви настоящата жалба за допустима,

да се отмени решението, прието от ОН на 22 януари 2009 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя, и ако е необходимо, решението, прието на 29 май 2009 г. от ОН за отхвърляне на неговата жалба,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________