Talan väckt den 11 september 2009 - Wenig mot kommissionen

(Mål F-75/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fritz Harald Wenig (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna Georges-Albert Dal och Dominique Voillemot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om dels ogiltigförklaring av det underförstådda beslutet att avslå sökandens ansökan om bistånd av den 23 september 2008 från Europeiska gemenskapernas kommission, och dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan av den 14 november 2008.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslutet att avslå sökandens ansökan om bistånd av den 23 september 2008, enligt vilken sökanden ansökt om att kommissionen skulle bistå honom avseende kränkningar av hans rättigheter i samband med publiceringen av en förolämpande och kränkande artikel den 7 september 2008 på webbplatsen till den brittiska dagstidningen Sunday Times, och olagliga handlingar av artikelns författare,

i den mån kommissionens beslut av den 14 november 2008 skulle anses utgöra ett uttryckligt beslut om avslag på sökandens ansökan, ogiltigförklara detta beslut i den del det innebar ett avslag på sökandens ansökan om bistånd avseende anordnandet av "Worst Conflicts of Interest Award", under vilket sökanden ifrågasattes och hans hedervärdhet och presumerade oskuld kränktes,

förplikta svarande att betala skadeståndsersättning till sökanden för den ideella och ekonomiska skada som han lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________