Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. september 2009 - Van Arum mod Parlamentet

(Sag F-139/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - bedømmelse - bedømmelsesrapport - rækkevidden af den klage, der er omhandlet i vedtægtens artikel 90)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Rinse Van Arum (Winksele, Belgien) (ved avocat W. van den Muijsenbergh)

Sagsøgt: Europa- Parlamentet (ved J.F. De Wachter, C. Burgos og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - påstand om ændring, subsidiært annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport, og om at sagsøgte tilpligtes at betale en symbolsk erstatning på 1 EUR.

Konklusion

Europa- Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 92 af 12.4.2009, s. 49.