Skarga wniesiona w dniu 17 września 2009 r. - Simone Daake przeciwko OHIM

(Sprawa F-72/09)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Simone Daake (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji OHIM z dnia 12 września 2008 r. dotyczącej rozwiązania umowy o pracę skarżącej oraz zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; zarzucane obejście przepisów odnoszących się do umów o pracę na czas nieokreślony poprzez zawieranie kolejnych umów o pracę na czas określony

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o:

stwierdzenie nieważności oświadczenia OHIM zawartego w piśmie z dnia 12 września 2008 r., zgodnie z którym jej umowa o pracę zawarta z OHIM ulegała rozwiązaniu z dniem 31 października 2008 r.,

stwierdzenie nieważności decyzji OHIM z dnia 6 maja 2009 r., na mocy której OHIM oddalił zażalenie wniesione przez nią na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego,

zasądzenie od OHIM odszkodowania za szkodę w wysokości równej różnicy między

z jednej strony jej rzeczywistym wynagrodzeniem związanym z jej formalnym zaszeregowaniem jako pracownika kontraktowego na podstawie art. 3a WZIP od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 31 października 2008 r. oraz wypłacanym na jej rzecz od dnia 1 listopada 2008 r. do dzisiaj zasiłkiem dla bezrobotnych a

z drugiej strony należnym jej wynagrodzeniem jako członkowi personelu tymczasowego na podstawie art. 2 lit. a) WZIP od dnia 1 listopada 2005 r. do dzisiaj lub posiłkowo przynajmniej należnym jej wynagrodzeniem jako członkowi personelu tymczasowego na podstawie art. 2 lit. a) WZIP od dnia 1 listopada 2005 r. do dnia 31 października 2008 r. oraz należnym jej zasiłkiem dla bezrobotnych obliczonym na podstawie wynagrodzenia przysługującego jej za październik 2008 r. zgodnie z art. 2 lit. a) WZIP -

jak również powstałego w wyniku tego działania uszczerbku w zabezpieczeniu emerytalnym oraz ponadto odszkodowań, wynagrodzeń i dodatków związanych z awansem, który w dniu 1 kwietnia 2008 r. należało uznać za zasadny i wynikający z wypełnianych przez nią obowiązków, zgodnie z art. 2 lit. a) WZIP,

zasądzenie od OHIM zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z dyskryminacji skarżącej względem innych pracowników OHIM w wysokości zależnej od uznania Sądu,

obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postępowania.

____________